Ägare till Sparbanken Skåne

Att ansöka om bidrag

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta lämnar ekonomiska bidrag till stöd för hållbara projekt som bidrar till lokal utveckling och som främjar näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas senaste i juni respektive december månad.

Verksamhetsområde

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ger företrädelsevis bidrag i följande kommuner Eslöv, Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla samt Ystad.

Läs mer om stiftelsens utdelningspolicy här
Behandling av personuppgifter

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta avser att på sin webbplats publicera namn på de sökande som fått bifall på sin ansökan med angivande av beviljat belopp och ändamål. Genom att inlämna en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas principer för behandling av personuppgifter

1. Förbered din ansökan

För att en ansökan ska kunna behandlas ska den vara komplett ifylld. Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.

Ha följande information redo:

Idrottsföreningar

Som idrottsförening kan ni även söka finansiering hos RF-SISU Skåne. Genom dem erbjuds också många bra och kvalitetssäkrade utbildningar och där hittar ni även hållbarhetsinformation för idrottsföreningar. Läs mer på RF-SISUs hemsida.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll eller det digitala ansökningssystemet är ni välkomna att kontakta supporten.

2. Lämna in din ansökan

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli ”Min sida”.

Skapa konto

Det är på min sida du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för. Du skapar ditt konto genom att välja ”Min sida” i menyn.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Observera att det under perioder kan finnas möjlighet att söka olika typer av bidrag. Välj det alternativ som gäller din ansökan.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in. Kvitto på insänd ansökan skickas inte separat, utan återfinns under Min Sida.

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll eller det digitala ansökningssystemet är ni välkomna att kontakta supporten.

3. Beslutsprocess

Stiftelsen tar emot ansökningar under två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september.

Beslut lämnas senast under juni respektive december månad. Vi kommer eventuellt att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas skriftligen via e-post till den e-postadress som angivits i ansökan. Observera att e-postmeddelande från stiftelsen ibland hamnar i mappen för s.k. skräppost eftersom vi skickar många besked samtidigt.

4. Beslut

Beviljade bidrag kommer stiftelsen att publicera här på webbplatsen.

Utbetalning/Rekvirera

Om bidrag beviljats rekvireras bidraget via ”Min Sida” under fliken Utbetalningar. I de fall ett projekt finansieras även av andra än stiftelsen krävs att övrig finansiering är säkerställd för att utbetalning av beslutat bidrag ska genomföras.

Bidrag utbetalas den 5:e i varje månad. I det fall detta datum infaller på helg eller helgdag, utbetalas bidraget efterföljande arbetsdag. Utbetalning av bidrag sker till bankgiro.

Bidrag ska rekvireras inom ett år från beslutsdatum. Bidrag som ej rekvirerats inom tidsramen betalas ej ut.

Exponering

Bidraget är en del av Sparbanken Skånes samhällsengagemang och vi ser gärna att ni uppmärksammar Sparbanken Skåne som möjliggörare för ert projekt på:

 • Hemsida
 • Sociala medier
 • Nyhetsbrev
 • Trycksaker
 • I samband med genomförande
 • Årsmöte, styrelsemöte
 • Till deltagare i projektet

Ni beställer logotyper via marknad@sparbankenskane.se

Rapportering/Redovisning av bidrag

Alla som beviljats bidrag från stiftelsen ska återrapportera till stiftelsen hur pengarna har använts. När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts göras via ”Min sida”. Mottagaren av bidrag från stiftelsen är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som stiftelsen har haft som underlag för sitt beslut om beviljat bidrag.

Mottagare av bidrag ska självmant och snarast efter projektets slutförande överlämna en redogörelse för hur beviljat bidrag använts. Läs mer om hur du gör här.

Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisning av pågående projekt.

Eventuell återbetalning

Eventuellt överskjutande medel skall återbetalas. Projekt som inte fullföljs eller genomförs enligt ändamålsbeskrivning ska återbetalas, liksom bidrag som inte redovisas.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte.

Utdelningspolicy

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta lämnar ekonomiska bidrag till stöd för hållbara projekt som bidrar till lokal utveckling och som främjar näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

Stiftelsen prioriterar hållbara projekt:

 • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling och där många får ta del av projektet.
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål.
 • där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc)
 • som ger goodwill åt Sparbanken Skåne
 • bidrag till statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet, liksom verksamhet som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting.

 

Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet. Bidrag till resor samt enskildas ansökningar av stipendiekaraktär (för t.ex. utbildning) beviljas generellt inte. Bidrag lämnas inte retroaktivt, dvs till projekt som redan startats vid inlämning av ansökan. Sökande för bidrag till aktiviteter inom skolverksamhet hänvisas till att söka bidrag via stiftelsens satsning POSITIVA PROJEKT med ansökningsperiod 15 augusti till 15 september. Läs mer på Sparbanken Skåne.

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens kansli. Stiftelsen kan på eget initiativ starta projekt.

 Utbetalning av bidrag sker till bankgiro.

Återrapportering

Alla som beviljas bidrag från stiftelsen ska återrapportera till stiftelsen hur pengarna har använts. Mottagaren av bidrag från stiftelsen är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som stiftelsen haft som underlag för sitt beslut om beviljat bidrag.

Redovisning av bidrag

Mottagare av bidrag ska självmant och snarast efter projektets slutförande överlämna en redogörelse för hur beviljat bidrag har använts. Är mottagaren en ideell förening skall föreningen på styrelsemöte inom tre månader från beviljandet i styrelseprotokoll infoga följande paragraf: ”Det anmäldes till styrelsen, att föreningen av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta beviljats bidrag med (det aktuella beloppet) till projektet (projekttitel).” Kopia på signerat protokoll ska bifogas vid begäran om utbetalning. Är kopian en bevittnad avskrift av protokollet får kassör ej vara justeringsman eller vittne.

När projektet är genomfört och rekvirerat görs en slutrapport via ”Min Sida”. Projektrapport inklusive ekonomisk redovisning samt kopior på kvitto, bilder eller liknande skall fyllas i och lämnas in inom 30 dagar efter projektets slutförande, dock senast 3 månader efter rekvisition. Därmed är bidraget redovisat.

Eventuellt överskjutande medel skall ha återbetalts. Bidrag som inte redovisas skall återbetalas. Kontakta stiftelsen för anvisning.