Ägare till Sparbanken Skåne

Varför ställer vi frågor om hållbarhet?

Stiftelsen vill i sina återinvesteringar verka för en hållbar utveckling och har sedan juli 2022 frågat dig som söker på vilket/vilka sätt projektet bidrar till hållbarhet. Med hållbar utveckling menar stiftelsen ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Här ingår miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet. Utveckla därför på vilket sätt ansökan har inriktning mot hållbar utveckling.

Tänk hållbart i planering av inköp och aktiviteter.

Ansökningarna kan delas in i aktivitet eller inköp där man kan dela upp projektet i delmoment för att förbättra hållbarheten i aktiviteter och därmed få mätbara mål. Det kan tex vara transport, målgrupp och förbrukning när det gäller aktivitet och produktval och resursanvändning vid inköp.

Aktivitet – Som arrangör av en aktivitet eller ett event, finns det ett antal olika aspekter att ta hänsyn till och som var och en av dem kan bidra till att göra arrangemanget mer hållbart. Här nedan listas de vanligaste med exempel på hur de kan bli mer hållbara:

Delmoment Område att förbättra hållbarhet i aktivitet
Transport Erbjuda samåkning, kollektivtrafik, cykeluthyrning
Förbrukning Energieffektivitet, återbruk, hyra/byta/låna, inga engångsartiklar
Förtäring Närproducerat, ekologiskt, vegetariskt, kranvatten
Medverkande Medverkar personer som normalt sett inte har tillgång till denna slags aktiviteter? Vilka?
Målgrupp Finns det underrepresenterade grupper som aktiviteten vänder sig till (i kommunikation, samarbeten etc)?
Kommunikation/
Marknadsföring
Kommunicera de valda hållbarhetsdelarna och visa hur ni är med och bidrar till hållbarhet (och som anges i uppföljning)

 

Inköp – Om din projektansökan avser ett inköp vill vi gärna veta på vilket sätt detta är hållbart. Fråga leverantörerna för att få reda om inköpet inkluderar någon hållbarhetsaspekt. Bara det att du ställer frågan gör att fler förstår att hållbarhet är viktigt att ta hänsyn till.

Delmoment Område att förbättra hållbarhet i aktivitet
Leverantörsval Lokalt företag, certifierad (ISO 26000 eller dylikt)
Leverantörsanställda Stödjer företaget utsatta grupper? Ramverk för mänskliga rättigheter? Uppförandekod?
Produktval Är produkten återanvänd? Miljöcertifikat, framtagen med hänsyn till mänskliga och sociala rättigheter.
Transportslag Levereras produkten med förnyelsebar energi i transportmedel? Undviks utsläpp av fossila bränslen?
Energi-/
Resursanvändning
Kan produkten leda till lägre energiförbrukning, mindre vattenförbrukning etc?

 

Hur vet jag vilka hållbarhetsområden vår förening eller organisation kan bidra till?

Det kan verka oöverskådligt att förhålla sig till hållbarhet och att veta vad det är den enskilda föreningen, byalaget eller lokala initiativet kan göra för skillnad. Med vetskap om att alla kan göra skillnad, och att inget bidrag är för litet eller för stort, är här några förslag på hållbarhet i projekt.

1 Ingen fattigdom – I vårt land är det idag främst barn i familjer med svagare ekonomi som är resurssvaga. Fattigdom bland barn kan innebära att gå hungrig till skolan eller att oroa sig för hur familjen ska klara sig ekonomiskt till nästa månad. Projekt som bidrar till att motverka fattigdom för dessa barn är exempel på ansökningar som gärna vi tar emot och utvärderar.

2 Ingen hunger – Ökningen av antal människor som söker sig till stadsmissionen eller liknande organisationer för att få ett mål mat har ökat under senaste åren. Samtidigt som vi gärna vill bidra till att denna utsatthet minskar ser vi också gärna projektansökningar som ökar tillgången och tillgängligheten till mat så att människor kan tillgodose ett sådant grundläggande behov av mat.

3 God hälsa och välbefinnande – Kanske syftar er ansökan till en satsning inom idrott, musik, utomhusaktivitet, språkkurs eller liknande. Det kan vara en aktivitet eller ett inköp som inspirerar eller gör det möjligt för människor att vara delaktiga och ingå i ett meningsfullt sammanhang. Ju fler ni når ut till och som kan ta del av det, desto bättre enligt oss. För en del människor kan det handla om att ha möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang, eller en fysisk aktivitet, för andra om en kulturell upplevelse eller att uppleva något nytt.

4 God utbildning – Att främja utbildning är att främja den enskilda individens och samhällets förmågor att skapa för en bättre framtid. I många fall är målet med de projekt som har utbildning som verktyg att uppnå andra mål som ökad självförsörjningsförmåga, jämställdhet och minskade ojämlikhet. Vi stöttar projekt med fokus på utbildning eftersom det ger individer redskap som möjliggör dessa mål och mer därtill.

5 Jämställdhet – Vi är måna om att alla har samma förutsättningar oavsett kön. Att stärka flickors och kvinnors möjligheter att delta på lika villkor som män ses av många som en självklarhet i dagens samhälle. För kvinnor tillgången till pengar, genom lön, investeringar etc än idag en bråkdel av mäns. Att tidigt lära hur ekonomin fungerar, hitta vägar för ökat medinflytande och ekonomiska möjligheter är exempel på sådant som kan bidra till ökad jämställdhet.

6 Rent vatten och sanitet för alla – Även om tillgången till vatten i vårt land är relativt god, är det vanligare idag att det under delar av året råder brist på vatten. Hur vi kan bli bättre på att hushålla med vatten, vid ombyggnation sätta in cirkulära duschsystem och minska förbrukningen i kranar och andra tekniker är några exempel på sådant som är möjligt att genomföra.

7 Hållbar energi – Vi uppmuntrar projekt som möjliggör steg mot förnyelsebara energikällor och minskad energianvändning. Energieffektivisering och omställning innebär att hushålla med de energiresurser man har, spara för framtiden och står i naturlig relation till sparbanksidén att hushålla med och spara pengar för framtiden.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Projekt som gynnar hållbar ekonomisk tillväxt, till exempel genom att säkerställa att mindre lokala företag är lika självklara leverantörer som storföretagskonkurrenter. Det stärker lokalsamhället. Andra projekt som passar in kan till exempel vara projekt som tar hänsyn till leverantörer som värnar om att ge anställda till anständiga arbetsvillkor bidrar till hållbarhet. Kommunernas satsning på att få ungdomar att prova på att vara egenföretagare under sommarlovet är något vi gärna bidrar till liksom UF för gymnasieelever och nyföretagarrådgivning.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Sparbanksstiftelserna arbetar kontinuerligt med att göra finansiering tillgänglig för småskalig industriverksamhet och andra företag. Att tillföra kunskap och finansiella instrument som gör det möjligt att bygga hållbar industri är en viktig del av stiftelsernas bidrag.

10 Minskade ojämlikheter – Vi välkomnar särskilt aktiviteter och inköp som inkluderar målgrupper som normalt sett står utanför det specifika sociala, ekonomiska eller miljömässiga sammanhanget. När vi talar om projekt som bidrar till mångfald och inkludering menar vi sådana som tar hänsyn till grupper och individer som normalt sett inte deltar i sammanhanget. Satsningar som skapar förutsättningar för personer och grupper som inte har samma förutsättningar att bli inkluderade och som normalt sett inte är inkluderade. Det handlar om alla slags underrepresenterade grupper där klyftor mellan grupper kan överbryggas, gammal som ung, geografisk härkomst, funktionsvariationer med mera. Genom att målmedvetet försöka nå ut även till dessa, i tillägg till den vanliga skaran bidrar projekt till att minska ojämlikheterna i samhället. Det kan vara allt från att arrangera prova på tillfällen till att se till öppettider och andra inträdeströsklar så att fler kan delta.

11 Hållbara städer och samhällen – I grunden av Sparbanksidén ligger det lokala sammanhanget och vikten av att värna detta. I ett hållbart samhälle är en levande landsbygd, med fungerande samhällsfunktioner en självklarhet enligt oss. Därför är bland annat tillgängliga mötesplatser och sammanhang där olika personer och grupper träffas och samverkar i olika, invanda såväl som oväntade former välkomna inslag. I hållbara samhällen finns det fungerande samlingsplatser för olika aktiviteter och möjligheter för människor att vara delaktiga i dessa.

12 Hållbar konsumtion och produktion Att vara resurssmart är även det en central del i Sparbanksidén. Idag handlar resurssmart om att ta hand om det som finns och bibehålla dess värde så långt det är möjligt. Det gäller till exempel att återanvända begagnat och att laga, byta, dela, låna ut, hyra ut. Det kan också handla om att välja lokala leverantörer och närproducerat om det kan leda till att lokalsamhället stärks och antalet transporter minskas, till gagn för både samhället och miljön i första hand som alternativ (stärker det lokala). Aktiviteter och inköp som tar hänsyn till cirkulär återanvändning och som görs med tanke att vara hållbara, som till exempel att investera i miljövänliga produkter eller metoder, eller i flergångsmaterial istället för engångs är positivt.

13 Bekämpa klimatförändringarna – Ett sätt att minska klimatförändringarna är att vi alla lär oss mer om dem, hur de uppstår, varför och vad vi kan förändra för att bidra till att bekämpa dem. Det kan handla om att vi lär oss hur vi kan bli bättre på att använda delningsekonomi i samhället, hur vi bistår till cirkulära flöden och vad det skapar för värde, med mera.

14 Hav och marina resurser – Småskaligt fiske och att bevara havs och kustnära områden är relevant för att bevara skånska traditioner kring mat och kultur. Skåne är omgärdat av vatten och det är en viktig del av den skånska näringen och naturen. Vi välkomnar initiativ och projekt som verkar för långsiktighet och nytänk för ökad hållbarhet inom dessa områden.

15 Ekosystem och biologisk mångfald – Vi ser gärna initiativ som värnar om den biologiska mångfalden. Initiativ som ger utbildning i ekosystem, allt från bin och deras funktion och hur vi människor kan bidra deras fortsatta existens, till projekt som syftar till att skydda natur och skog. Vi uppmuntrar arbete för att engagera och inspirera fler till att förstå vikten av biologisk mångfald för att vi som människor ska kunna fortsätta leva en stabil tillvaro inom planetens gränser.

16 Fredliga och inkluderande samhällen – Vi välkomnat projekt som har möjlighet att främja demokratiska processer, dialogen och delaktighet för alla i alla olika sammanhang. Främja engagemang i det lilla lokala och i det stora sammanhanget. Öka kunskap om medbestämmande och ge möjlighet för alla att påverka.

17 Genomförande och globalt partnerskap – Sparbanksidén är baserad på ett sparande som används till investeringar för ett bättre liv. I vår sammankopplade värld är det bara genom att sträva efter detta tillsammans möjligt att säkerställa att alla för möjlighet till ett bättre liv. Vi ser därför partnerskap och gemensamma målsättningar för en mer hållbar värld som nödvändiga och uppmuntrar till gemensamma satsningar med flera aktörer.