Ägare till Sparbanken Skåne

Varför ställer vi frågor om hållbarhet?

Stiftelsen vill i sina återinvesteringar verka för en hållbar utveckling och har sedan juli 2022 frågat dig som söker på vilket/vilka sätt projektet bidrar till hållbarhet. Med hållbar utveckling menar stiftelsen ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Här ingår miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet. Utveckla därför på vilket sätt ansökan har inriktning mot hållbar utveckling.

Tänk hållbart i planering av inköp och aktiviteter.

Ansökningarna kan delas in i aktivitet eller inköp där man kan dela upp projektet i delmoment för att förbättra hållbarheten i aktiviteter och därmed få mätbara mål. Det kan tex vara transport, målgrupp och förbrukning när det gäller aktivitet och produktval och resursanvändning vid inköp.

Aktivitet – Som arrangör av en aktivitet eller ett event, finns det ett antal olika aspekter att ta hänsyn till och som var och en av dem kan bidra till att göra arrangemanget mer hållbart. Här nedan listas de vanligaste med exempel på hur de kan bli mer hållbara:

Delmoment Område att förbättra hållbarhet i aktivitet
Transport Erbjuda samåkning, kollektivtrafik, cykeluthyrning
Förbrukning Energieffektivitet, återbruk, hyra/byta/låna, inga engångsartiklar
Förtäring Närproducerat, ekologiskt, vegetariskt, kranvatten
Medverkande Medverkar personer som normalt sett inte har tillgång till denna slags aktiviteter? Vilka?
Målgrupp Finns det underrepresenterade grupper som aktiviteten vänder sig till (i kommunikation, samarbeten etc)?
Kommunikation/
Marknadsföring
Kommunicera de valda hållbarhetsdelarna och visa hur ni är med och bidrar till hållbarhet (och som anges i uppföljning)

 

Inköp – Om din projektansökan avser ett inköp vill vi gärna veta på vilket sätt detta är hållbart. Fråga leverantörerna för att få reda om inköpet inkluderar någon hållbarhetsaspekt. Bara det att du ställer frågan gör att fler förstår att hållbarhet är viktigt att ta hänsyn till.

Delmoment Område att förbättra hållbarhet i aktivitet
Leverantörsval Lokalt företag, certifierad (ISO 26000 eller dylikt)
Leverantörsanställda Stödjer företaget utsatta grupper? Ramverk för mänskliga rättigheter? Uppförandekod?
Produktval Är produkten återanvänd? Miljöcertifikat, framtagen med hänsyn till mänskliga och sociala rättigheter.
Transportslag Levereras produkten med förnyelsebar energi i transportmedel? Undviks utsläpp av fossila bränslen?
Energi-/
Resursanvändning
Kan produkten leda till lägre energiförbrukning, mindre vattenförbrukning etc?

 

Hur vet jag vilka hållbarhetsområden vår förening eller organisation kan bidra till?

Det kan verka oöverskådligt att förhålla sig till hållbarhet och att veta vad det är den enskilda föreningen, byalaget eller lokala initiativet kan göra för skillnad. Med vetskap om att alla kan göra skillnad, och att inget bidrag är för litet eller för stort, är här några förslag på hållbarhet i projekt. Sidan uppdateras efter hand.

3 God hälsa och välbefinnande  – Kanske syftar er ansökan till en satsning inom idrott, musik, utomhusaktivitet, språkkurs eller liknande. Det kan vara en aktivitet eller ett inköp som inspirerar eller gör det möjligt för människor att vara delaktiga och ingå i ett meningsfullt sammanhang. Ju fler ni når ut till och som kan ta del av det, desto bättre enligt oss. För en del människor kan det handla om att ha möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang, eller en fysisk aktivitet, för andra om en kulturell upplevelse eller att uppleva något nytt.

4 God utbildning –  Att främja utbildning är att främja den enskilda individens och samhällets förmågor att skapa för en bättre framtid. I många fall är målet med de projekt som har utbildning som verktyg att uppnå andra mål som ökad självförsörjningsförmåga, jämställdhet och minskade ojämlikhet. Vi stöttar projekt med fokus på utbildning eftersom det ger individer redskap som möjliggör dessa mål och mer därtill.

7 Hållbar energi –  Vi uppmuntrar projekt som möjliggör steg mot förnyelsebara energikällor och minskad energianvändning. Energieffektivisering och omställning innebär att hushålla med de energiresurser man har, spara för framtiden och står i naturlig relation till sparbanksidén att hushålla med och spara pengar för framtiden.

10 Minskade ojämlikheter –  Vi välkomnar särskilt aktiviteter och inköp som inkluderar målgrupper som normalt sett står utanför det specifika sociala, ekonomiska eller miljömässiga sammanhanget. När vi talar om projekt som bidrar till mångfald och inkludering menar vi sådana som tar hänsyn till grupper och individer som normalt sett inte deltar i sammanhanget. Satsningar som skapar förutsättningar för personer och grupper som inte har samma förutsättningar att bli inkluderade och som normalt sett inte är inkluderade. Det handlar om alla slags underrepresenterade grupper där klyftor mellan grupper kan överbryggas, gammal som ung, geografisk härkomst, funktionsvariationer med mera. Genom att målmedvetet försöka nå ut även till dessa, i tillägg till den vanliga skaran bidrar projekt till att minska ojämlikheterna i samhället. Det kan vara allt från att arrangera prova på tillfällen till att se till öppettider och andra inträdeströsklar så att fler kan delta.

11 Hållbara städer och samhällen –  I grunden av Sparbanksidén ligger det lokala sammanhanget och vikten av att värna detta. I ett hållbart samhälle är en levande landsbygd, med fungerande samhällsfunktioner en självklarhet enligt oss. Därför är bland annat tillgängliga mötesplatser och sammanhang där olika personer och grupper träffas och samverkar i olika, invanda såväl som oväntade former välkomna inslag. I hållbara samhällen finns det fungerande samlingsplatser för olika aktiviteter och möjligheter för människor att vara delaktiga i dessa.

12 Hållbar konsumtion och produktion  – Att vara resurssmart är även det en central del i Sparbanksidén. Idag handlar resurssmart om att ta hand om det som finns och bibehålla dess värde så långt det är möjligt. Det gäller till exempel att återanvända begagnat och att laga, byta, dela, låna ut, hyra ut. Det kan också handla om att välja lokala leverantörer och närproducerat om det kan leda till att lokalsamhället stärks och antalet transporter minskas, till gagn för både samhället och miljön i första hand som alternativ (stärker det lokala). Aktiviteter och inköp som tar hänsyn till cirkulär återanvändning och som görs med tanke att vara hållbara, som till exempel att investera i miljövänliga produkter eller metoder, eller i flergångsmaterial istället för engångs är positivt.

16 Fredliga och inkluderande samhällen – Vi välkomnat projekt som har möjlighet att främja demokratiska processer, dialogen och delaktighet för alla i alla olika sammanhang. Främja engagemang i det lilla lokala och i det stora sammanhanget. Öka kunskap om medbestämmande och ge möjlighet för alla att påverka.