Ägare till Sparbanken Skåne

Vi investerar i framtiden

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är ägare till Sparbanken Skåne

Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Färs Härads Sparbank grundades 1839 och Frosta Sparbank 1848, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i vårt verksamhetsområde och i regionen till del.

Ändamål

Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sparbanken Skåne eller annan bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen får också, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom sitt verksamhetsområde.

Huvudmän

Våra huvudmän, revisorer och valberedning

Färs & Frostas tillväxt och framgång kan till stor del tillskrivas den nära kontakt styrelse och ledning har haft med huvudmän, personal och bankens kunder. Det har varit och är av stor vikt att de personer som engagerar sig i sparbanken verkar för bankens och bygdens bästa. En sparbanks förankring bygger på att företrädarna har det lokala samhällets förtroende. Med fortroendet som bas etableras för sparbanken viktiga och starka lokala nätverk.

Huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta speglar Sparbanken Skånes kundbas och delar sparbanksrörelsens värderingar. De har lokal anknytning och agerar som ambassadörer för stiftelse och bank. De är samhällsengagerade och fungerar också som rådgivande till stiftelsen. Deras erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att stiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på.

Vår styrelse

Bertil Engström, ordförande

Per-Anders Lundin, vice ordförande

Stephan Müchler, vice ordförande

Helena Björkman

Anna Blinkowski

Helene Hartman

Emelie Löfmark

Charlotte Nilsson

Olof Persson

Maria Wallinius, VD

Bengt Sandell, sekreterare

Lennart Haglund, hedersordförande