Beslut

Beviljat bidrag

Publicering

Beviljade bidrag kommer stiftelsen att publicera här på webbplatsen.

Utbetalning

Om bidrag beviljats följer en rekvisitionsblankett med i e-postmeddelandet om beviljat bidrag. I de fall ett projekt finansieras även av andra än stiftelsen krävs att övrig finansiering är säkerställd för att utbetalning av beslutat bidrag ska genomföras.

Bidrag utbetalas den 5:e i varje månad. I det fall detta datum infaller på helg eller helgdag, utbetalas bidraget efterföljande arbetsdag.

Observera att utbetalning av bidrag endast sker till konto i Sparbanken Skåne och i undantagsfall till bankgiro. Bidrag betalas inte ut kontant.

Bidrag ska rekvireras inom ett år från beslutsdatum. Bidrag som ej rekvirerats inom tidsramen betalas ej ut.

Redovisning av bidrag

Alla som beviljats bidrag från stiftelsen ska återrapportera till stiftelsen hur pengarna har använts. När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till stiftelsen. Mottagaren av bidrag från stiftelsen är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som stiftelsen har haft som underlag för sitt beslut om beviljat bidrag. 

Mottagare av bidrag ska självmant och snarast efter projektets slutförande överlämna en redogörelse för hur beviljat bidrag använts. Läs mer om hur du gör här.

Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisning av pågående projekt.

Eventuell återbetalning

Eventuellt överskjutande medel skall återbetalas. Projekt som inte fullföljs eller genomförs enligt ändamålsbeskrivning ska återbetalas, liksom bidrag som inte redovisas.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte.